มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สัมมนา “การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางความร่วมมือ (Biodiversity Research Focus and Possible Collaboration) (23 พ.ย. 60)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา “การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางความร่วมมือ (Biodiversity Research Focus and Possible Collaboration)” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยทากและเมือกหอยทาก ความหลากหลายทางชีวภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และDr.Shun Kobayashi : University of the Ryukyus, Okinawa, Japan ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์เชียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สำหรับสัมมนา “การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางความร่วมมือ (Biodiversity Research Focus and Possible Collaboration)” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จากการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยร่วมมือกันทำการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-27 15:12:51 แก้ไขวันที่ :