มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (28 พ.ย. 60)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ 4 ปี (2561-2564) ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     สำหรับโครงการจัดทำแผนบริการวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำนโยบายด้านบริการวิชาการไปใช้เป็นแนวทางในการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการของหน่วยงานภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องตามพันธกิจและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-28 10:59:49 แก้ไขวันที่ :