มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปี 2561 รอบที่ 1/1


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ตรวจสอบรายชื่อ)
1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ)

2.ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเครียริงเฮ้าส์ Clearing House (ขั้นตอนดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศหน้า 15) หรือปฏิบัติตามคูู่มือ(เล่มสีฟ้า) โดยเข้าระบบ http://app.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

3.ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ในข้อ 2 แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอีกครั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
4.กำหนดรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2560 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผู้เขียน :pr วันที่ :2017-12-07 14:47:55 แก้ไขวันที่ :