มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2560