มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)


วันที่ 24-25 มกราคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบประจำตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดงานพร้อมพูดคุยให้คำแนะนำ ในการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบประจำตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

รับชมภาพทั้งหมดผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-26 09:59:57 แก้ไขวันที่ :2018-01-26 13:41:31