มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ดร.ไมตรี เกตุขาว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก มมส. (28 ม.ค.61)


 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในครั้งนี้ ดร.ไมตรี เกตุขาว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ และให้นิสิตทุกระดับชั้น มีความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน รวมถึงเป็นการสร้างค่านิยม รักสถาบันและคณะ รวมถึงเพื่อเป็นการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ในการมอบรางวัลครั้งนี้ประกอบ รางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม 6 สาขา 13 คน รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 4 สาขา 7 คน 

 


ภาพ/ข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-31 15:38:45 แก้ไขวันที่ :