มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว (19 มี.ค.61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดีทั้ง 5 คณะ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว โดยมี คุณสวนา  ลีนะกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมการอบรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก

     การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะทำความตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งจะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการในด้านต่างๆ ร่วมกัน ทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะสนับสนุนกิจกรรมบริการทางวิชาการและร่วมดำเนินการตามโอกาสให้แก่เทศบาลตำบลหนองบัว (ชุมชน) อาทิ ในรูปของบุคลากร ทรัพยากร หรืองบประมาณตามโอกาสและความจำเป็น สนับสนุนงานบริการวิชาการและงานวิจัย เชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนสู่สาธารณะและเครือข่าย ในลักษณะการทำงานของ Web base และ Internet อย่างสม่ำเสมอ และ ประเมินผลการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้เขียน :pr วันที่ :2018-03-19 12:25:44 แก้ไขวันที่ :