มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (29 พ.ค. 61)


ชมภาพกิจกรรม

     วันที่ 29 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการจัดการศึกษา โดย ดร.สมพงษ์ มาเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการมุ่งหวังพัฒนาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต รวมถึงการตอบข้อซักถาม ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-04-30 13:23:52 แก้ไขวันที่ :2018-05-10 13:28:38