มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     โดยเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นผู้เขียน :pr วันที่ :2018-05-10 14:32:16 แก้ไขวันที่ :