มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”(23 พ.ค. 61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย” ในหัวข้อกองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนกู้ยืมเงินสวัสดิการและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับสวัสดิการ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ

     โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยาการ ได้แก่

      - นายกฤติเดช มั่งตา กรรมการสภาคณาจารย์ฯ / นิติกร

      - นายเอกชัย กนกวจี กรรมการสภาคณาจารย์ฯ / นิติกร

      - ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

      - ผู้แทนจากธนาคารออมสิน

      - ผู้แทนจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

      - ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชนผู้เขียน :pr วันที่ :2018-05-24 08:46:14 แก้ไขวันที่ :2018-07-18 15:11:27