มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร. สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคุณสุทัศน์ กำมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

       โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมลงนามจาก สถาบันอุดมศึกษา 6 กลุ่ม ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคใต้ 3 สถาบัน กลุ่มภาคอีสาน 5 สถาบัน กลุ่มภาคเหนือ 6 สถาบัน กลุ่มภาคกลาง 25 สถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน

      โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ในขอบข่ายการให้ทุนของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักวิจัยทุกคนสามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงมีบทความสำคัญในการผลักดันให้งานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างดีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-02 10:27:51 แก้ไขวันที่ :