มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (4 ต.ค. 61)


ภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

      - ผศ.ดร. จินดา งามสุทธิ ประธานกรรมการ

      - รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ กรรมการ

      - รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง กรรมการ

      - รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต กรรมการ

      - ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการและเลขานุการผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-08 15:33:48 แก้ไขวันที่ :