มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาและการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏ 2556


 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาและการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

         --------------------------------------

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี    หลักสูตร 4 ปี  และหลักสูตร 5 ปี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2556 โดยการคัดเลือก (โควตา) ประเภทเรียนดีและประเภทความสามารถพิเศษ และการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งสามารถเลือกรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้ 2 วิธี คือ ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือขอรับการสนับสนุนค่าครองชีพ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท เฉพาะภาคการศึกษาปกติ ภาคการ ศึกษาละ 4 เดือน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

          ก.  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

          ข. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงประเภทเดียว 1 สาขาวิชาเท่านั้น  โดยไม่เสียค่าสมัคร

 

          ค. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา     

      1. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                         1.1 คุณสมบัติทั่วไปและพื้นความรู้

                              1.1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50  นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษา             ปีที่ 6  (ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน)  สำหรับผู้สมัครประเภทเรียนดี

                             1.1.2 เฉพาะสาขาวิชาที่รับผู้จบอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่าเพื่อเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50  นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น ปวส. ปีที่ 1 ถึงภาคเรียนแรกของชั้น ปวส. ปีที่ 2 (ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ภาคเรียน)  สำหรับผู้สมัครประเภทเรียนดี 

 

                          1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

                             1.2.1 ไม่เป็นคนวิกลจริต  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้

                             1.2.2  มีความประพฤติเรียบร้อย และจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม

                             1.2.3  มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

                             1.2.4  มีความเลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                             1.2.5ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย อย่างร้ายแรง

   

                          1.3 คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

                             1.3.1 มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู

                             1.3.2 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง

                            1.3.3 ไม่เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู         

                     2. หลักฐานประกอบการสมัคร

                         2.1  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่กรอกข้อความสมบูรณ์และถูกต้อง

                         2.2  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามข้อ 1.1

                         2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ฉบับ                 

                         2.4 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  หรือแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป  สำหรับติดใบสมัคร

                         2.5 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 1 ฉบับ

                         2.6 แฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio) เฉพาะผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ให้นำมาแสดง    

ต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 

 

          ง.  คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดการสมัครรับทุนโครงการเพชรราชภัฏ

                        1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                             1.1  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

                             1.2 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน สูงที่สุดในแผนการเรียน

                        2. หลักฐานประกอบการสมัคร

                             2.1 ใบสมัครเข้าโครงการเพชรราชภัฏ ฯ ตามแบบของมหาวิทยาลัย

                             2.2  ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ระบุค่า GPA)

                             2.3   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ  ขนาด  1 นิ้ว 1 รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

                             2.4  หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 1 ฉบับ

                       3. การสมัครและการคัดเลือก 

                             3.1  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเพื่อรับการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

                             3.2  สมัครที่โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่

                             3.3  โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร  และหลักฐานประกอบการสมัคร  ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่า   สละสิทธิ์การสมัคร

                             3.4  การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน และการสอบ

สัมภาษณ์

                             3.5  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

 

 

          จ.  กำหนดการรับสมัคร  การประกาศผลการคัดเลือก และการรายงานตัว
 

          1 ตุลาคม2555 –30พฤศจิกายน 2555  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร

                    (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)                   ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

                    7 ธันวาคม 2555                            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
                                                                   คณะอื่น ๆ ที่ไม่ต้องสอบวัดแววครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววครู

(เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์)สถานที่สอบ ห้องสอบ

ทางเว็บไซต์ http://www.kru.ac.thและ

http://academic.kru.ac.th/academic/

 

                    15 ธันวาคม 2555                           สอบวัดแววครู (เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์)

17ธันวาคม 2555                            ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดแววครูและมีสิทธิ์สอบ
                                                          สัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.kru.ac.thและ

                                                                   http://academic.kru.ac.th/academic/

                    22 ธันวาคม 2555                           สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโควตาประเภทเรียนดี

                                                          ความสามารถพิเศษ และผู้ขอรับทุนโครงการเพชรราชภัฏ ฯ

 

                    25 ธันวาคม 2555                           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
                                                                   http://www.kru.ac.thและ

                                                                   http://academic.kru.ac.th/academic/

                    27 ธันวาคม 2555                           รับรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


                   

 

          ฉ.  ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและรายงานตัว

               นักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ

 1.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษา                        2,900 บาท

     (ชำระในวันรายงานตัว)

 2.  ค่าประกันของเสียหาย                                                       500  บาท

 3.   ค่าธรรมเนียมที่เก็บตามจำนวนหน่วยกิตเหมาจ่าย            5,000 –12,000  บาท / ภาคการศึกษา

                ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมได้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 

 

             นักศึกษาโครงการทุนเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                             กรณีขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนค่าครองชีพต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 600 บาท   ผู้ไม่มารายงานตัวแจ้งสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ตารางแนบท้ายประกาศ

สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาและการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2556

 

คณะ / สาขาวิชา

โควตา (คน)

เพชรราชภัฏ ฯ (คน/ทุน)

รวมทั้งสิ้น

340

29

คณะวิทยาการจัดการ

 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4 ปี

 

 

นิเทศศาสตร์  แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

10

1

นิเทศศาสตร์  แขนงวิชาการโฆษณา

10

1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี

 

 

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว

10

1

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว**

10

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี

 

 

การตลาด

10

1

การจัดการทั่วไป

10

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 4 ปี **

 

 

การตลาด

10

-

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10

-

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.) 4 ปี

 

 

บัญชีบัณฑิต

10

1

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี **

 

 

บัญชีบัณฑิต

10

-

รวมคณะวิทยาการจัดการ

110

7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  4  ปี

 

 

เคมี

10

1

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

10

1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10

1

เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ

10

1

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70

6

 

 

 

 

 

 

คณะ / สาขาวิชา

โควตา (คน)

เพชรราชภัฏ (คน/ทุน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี

 

 

ดนตรี 

10

1

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

10

1

การพัฒนาชุมชน

10

1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี

 

 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

10

1

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40

4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

 

 

การบริหารทรัพยากรอาคาร

10

1

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี

 

 

เทคโนโลยีเครื่องกล

10

1

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

10

1

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

10

1

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40

4

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 5 ปี

 

 

พลศึกษา

10

1

การศึกษาปฐมวัย

10

1

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

10

1

ภาษาอังกฤษ

10

1

คณิตศาสตร์

10

1

สังคมศึกษา

10

1

วิทยาศาสตร์ 

10

1

ภาษาไทย

10

1

รวมคณะครุศาสตร์

80

8

หมายเหตุ     ** รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและรายละเอียดผู้เขียน :pr วันที่ :2012-10-10 09:15:07 แก้ไขวันที่ :2012-10-10 09:33:12