มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) กรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) กรอบอัตรากำลังของบุคลากรสานสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขึ้น โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของแต่ละหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลร่างกรอบอัตรากำลังใหม่ให้มีความสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน มีความถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และว่าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคนใหม่ เป็นวิทยากรในการวิพากษ์ (ร่าง) กรอบอัตรากำลังของบุคลากรในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ปัญญา  การพานิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการวิพากษ์

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 20 พ.ศ.2547 ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบตำแหน่งอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยได้กำหนดไว้คราวละสี่ปี และต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำกรอบอัตรากำลังและความจำเป็นในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ทั้งนี้เพื่อ

1. แก้ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับตำแหน่ง ซึ่งต้องดำเนินการให้ภาพรวมทั้งหน่วยงานที่เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน

2. กรอบอัตรากำลังต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการในลักษณะแผนแบบผสมผสาน

3. เพื่อให้มีการทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง การเกลี่ยงานและเกลี่ยคน เพื่อป้องกันปัญหาหน้าที่ซ้ำซ้อน คนล้นงานและกำลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน

สำหรับการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้วิเคราะห์สัดส่วนตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่พิจารณาสัดส่วนจำนวนอัตรากำลังสายวิชาการต่อสายสนับสนุนการสอนเป็น 1 : 1 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย โครงการภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ผลงาน ปริมาณงาน เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน และศักยภาพและสมรรถนะของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้กรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีความชัดเจน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2012-11-17 12:23:35 แก้ไขวันที่ :2012-11-17 12:24:47