มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเพื่อสร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเพื่อสร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดโครงการพัฒนาครูประจำปี 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้วิเคราะห์เพื่อหาความต้องการในการพัฒนาครูใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการของครูของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ Browser in service (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

        โดยมี ผศ.ดร.ปัญญา การ พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  พร้อม ผศ.สำราญ ขวัญเกื้อ รองอธิการบดี  ผศ.เยาวภา ทนันชัยบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.อักษร ธัญญะวานิช ประธานสาขาวิชาภาษาไทยร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1,2,3,และ เขต 4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556
ผู้เขียน :pr วันที่ :2013-03-25 11:54:47 แก้ไขวันที่ :