มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สวท.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL)”


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PBL)” เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความมั่นใจในการใช้กลยุทธ์การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงสู่ผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยมี ผศ.ดร.ปัญญา  การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรคือ ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ อาจารย์วรงค์  ถาวระ  อาจารย์ปาณเลิศ  ศิริวงค์ และอาจารย์สุทธิพงษ์  เรืองจันทร์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดของการประชุม 3 ประเด็น ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โครงงานช่วยในการสอน การนำประสบการณ์ของทีมวิทยากรที่ได้ใช้โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมทดลองทำสาระการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการทำงาน มีการค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง โดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพ การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะถูกขับเคลื่อนโดยการตั้งคำถามตามกรอบการเรียนรู้ ที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ กับทักษะการคิดขั้นสูง เข้าสู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ที่จะทำให้นักศึกษาได้ผลการเรียนรู้ตามที่ต้องการนั้น ผู้สอนจะต้องสร้างกลยุทธ์การสอน การประเมินผลให้เชื่อมโยงไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ซึ่งจะกำหนดกลยุทธ์การสอน การประเมินผลไว้ในรายละเอียดของรายวิชาตามแบบที่ สกอ.กำหนด (มคอ.3)

 

 

ดูภาพทั้งหมดผู้เขียน :pr วันที่ :2013-05-07 11:33:20 แก้ไขวันที่ :2013-05-08 14:32:04