มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นิทรรศการสร้างดนตรี บทกวี ศิลปะ ชุด "จุดประกาย" ณ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี


 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สุนทรียะให้กับผู้ที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ในโครงการนิทรรศการสร้างดนตรี บทกวี ศิลปะ ชุด “จุดประกาย” 

เมื่อวันที่ที่ 22 พฤษภาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ นิทรรศการสร้างดนตรี บทกวี ศิลปะ ชุด "จุดประกาย"ณ ลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จทบ.กาญจนบุรี โดยมี พันเอกวัฒนายุทธ สรรพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์เสาวภางค์  บุญญภัทรโร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณิภา  กวีธนาธรรม ประธานสาขาวิชาดนตรี และคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการสร้างดนตรี บทกวี ศิลปะ ชุด "จุดประกาย" กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากร อาจารย์ ผลิตผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สังคม ท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจ หรือยกระดับจิตใจ เพื่อก่อให้เกิดสุนทรียภาพ หรือสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นโดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ผู้ป่วยใน และผู้ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลร่วมกิจกรรมชมการแสดงนิทรรศการจำนวนมาก

ดูภาพทั้งหมดผู้เขียน :pr วันที่ :2013-05-27 09:42:26 แก้ไขวันที่ :