วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - มิถุนายน 2555)

ดาวน์โหลด วารสารวิชาการ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - มิถุนายน 2555)

 

บทความรับเชิญ

Small Scale Farmers in Asia with an Emphasis on Livestock
E.R. Ørskov
ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พนม พงษ์ไพบูลย์

 บทความวิจัย

การสังเคราะห์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2548 - 2553
The Synthesis of Research in Science and Technology of Phranakhon Rajabhat University during the academic yearof 2005–2010
ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ สาวิตรี รุจิธนพาณิช รวงพร ประสิทธิ์กุศล สุนันทา ศรีม่วง
สถาพร ปกป้อง ราเมศ จุ้ยจุลเจิม


ความชอบธรรมของการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
The Legitimacy of the Selection of Senators Under The Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2550
สมชาย เจริญกิจบทความวิชาการ

ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลการยกกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็น เลข 3 (เลข 6) ยกเว้นหลักหน่วยเป็นเลข 4 (เลข 7)
Generalized beauty : the square of the numbers that every digit as 3 (6) except the unit’s digit as 4 (7)
ณัฐพงษ์พรมวงษ์และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์


การวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจในระดับปริญญาเอก
The use of Exploratory Factor Analysis in Doctoral Research
ธดา สิทธิ์ธาดา


ความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่สู่เวทีประชาคมอาเซียน
ไพศาล กาญจนวงศ์

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 12:22:49 แก้ไชวันที่ : 2015-01-26 09:27:26