วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2555)

ดาวน์โหลดวารสารวิชาการ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2555)

 

บทความรับเชิญ

พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
พึงใจ สินธวานนท์


ความสำคัญทางการเมืองการปกครองของกาญจนบุรีสมัยรัชกาลที่ 1-5
มณฑล คงแถวทอง


การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
พิชิต ฤทธิ์จรูญบทความวิจัย


Relationship between body size and milk production: A pre-study of developing village breeding centre of Etawah Crossbred goats in Yogyakarta
Yuni Suranindyah, Ristianto Utomo, Ismaya, Rihastuti and Patricia Dwi Puspitasari


บทบาทและความสำคัญของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) :ในบริบทกระแสสังคมปัจจุบัน
นพรัตน์ไชยชนะ และ ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์บทความวิชาการ

The change in Thailand Higher Education: A case study of Rajabhat University
Kittiwan Sinthunava


กระบวนการก่อร่างวาดภาพคนชองบนพื้นที่ทางกายภาพของหมู่บ้าน
เอนก รักเงิน

 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 12:45:33 แก้ไชวันที่ : 2015-01-26 09:26:54