วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - มิถุนายน 2556)

ดาวน์โหลดวารสารวิชาการ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - มิถุนายน 2556)

 

บทความรับเชิญ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ทวาย
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์


พม่าและเมียนมา
มณฑล คงแถวทอง


แรงต้านทานของดินที่มีต่อเสาเข็มรองรับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
สถาพร ปกป้อง และทิพย์วิมล แตะกระโทกบทความวิจัย

Utilisation of Cassava Leaves as Supplement to Improve Bligon Goat Performance
Kustantinah. A., H.Hartadi, A. N. Wibowo


ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ ในการบริหารการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษา พระครูโพธิวีรคุณ วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด
พระมหาสุระพงษ์สุรวํโส (สีหมอก)


การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง AttractiveUttaradit ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้เทคนิคการสอนทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์
พงศกร เม่นลาภเหมาะ


พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จินตนา เกษรบัวขาว 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 13:18:37 แก้ไชวันที่ : 2015-01-26 09:31:33