วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

ดาวน์โหลดวารสารวิชาการ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

บทความวิจัย

การศึกษาคุณภาพนํ้าในชวงฤดูแลงของลําหวยกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
จินดา พรหมโชติปจจัยที่สรางแรงจูงใจใหนักศึกษา เขาศึกษาขอมูลชุมชน
ณรัชชอร ศรีทองการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวาง พ.ศ. 2545–2554 ดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเมตตา
พรพณา จันทราภิรมยความสวยงามวางนัยทั่วไป : มหัศจรรยพหุคูณของ 1089
อัยเรศ เอี่ยมพันธคานิยมทางจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
พระครูปลัดธีรพงษ ซังเจริญผลการจัดประสบการณการเรียนรูทางภาษาตามแนวธรรมชาติที่มีตอความสามารถในการจําคําศัพทภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย
หทัยรัตน เนียมเกิดการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จันทิมา สนิทสัมพันธผลการใชกิจกรรมศิลปะเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของวัยรุนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา
สมจุฑา ศักดิ์ศรีวิทยากูล


 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 13:19:59 แก้ไชวันที่ : 2015-01-26 09:47:13