วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557)

ดาวน์โหลดวารสารวิชาการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557)

บทความรับเชิญ

“กะเหรี่ยง” ชาติที่ไมเคยมีดินแดนเปนของตนเอง
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์


บทความวิจัย

แบบจําลองโดยวิธีมัลติเพิลลิเนียรรีเกรสชั่นและอารติฟเชียลนิวรอนเน็ตเวิรกเพื่อพยากรณการใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
THE MULTIPE LINEAR REGRESSION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKMODELS FOR ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTING IN THAILAND
ฐกฤต ปานขลิบ


รูปแบบการปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย กรณีศึกษา : กลุมผูปลูกพืชสมุนไพรในปาตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี
HERB PLANTING PATTERN IN ORGANIC AGRICULTURE SYSTEM :A CASE STUDY OF HERB PLANTING FARMERS IN WESTERN FOREST OF KANCHANABURI
ประกอบ ชวยศรีนวล


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาการอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดโดยใชเครื่องทดสอบระบบไฟฟาแสงสวาง
A STUDY OF STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT ON CONSERVATION AND CLEAN TECHNOLOGY FOR THE LIFE BY USING THE LIGHTING SYSTEM
สมเกียรติ สุขุมพันธ, มงคล พัชรวงศสิริ


การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
A COMPARATIVE STUDY OF FACTORS INFLUENCING THAIS ANDFOREIGN TOURIST BEHAVIORS AT MEAUNG DISTRICT, PHRA NAKHONSRI AYUTHAYA PROVINCE.
วิภาพรรณ ดาราฉาย


เครื่องทํานํ้ารอนแสงอาทิตยตนทุนตํ่า
LOW-COST SOLAR COLLECTOR
กฤติเดช ดวงใจบุญ,  อริยพงศ อารีเวชศรีมงคล


สมรรถนะเชิงความเย็นของเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชเทอรโมอิเล็กทริก
COOLING PERFORMANCE OF WATER COOLER USED THERMOELECTRIC
ดร.โชติวัธน ศุภิรัตนกุล, อัจฉราภรณ จุฑาผาด


ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอในจังหวัดกาญจนบุรี
THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF DISTRICT WOMEN DEVELOPMENT COMMITTEES IN KANCHANABURI PROVINCE
นางสาวปทมาพร เหลืองสอาด, ผศ.ดร.นิศารัตน ศิลปเดช, ดร.นิธิภัทร บาลศิร


เจตคติของนักศึกษาที่มีตอจริยธรรมของธุรกิจดานการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ATTITUDE OF STUDENT ON THE ETHICS OF THE TOURISM BUSINESS IN PHUKET PROVINCE
อักษราภัค หงษขาว
 


แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวบริเวณหาดทราย วัดบานทอง (ทาลอ) อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
GUIDELINES TO DEVELOP TOURISM ACTIVITIES AND TOURISM AREA AT WAT BANTHONG (THALOR) BEACH, THAMUANG DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE
พระสมุหจิระพงษ ระเวีย, ผศ.ดร.นิศารัตน ศิลปเดช, ดร.นิธิภัทร บาลศิริ


พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ETHICAL BEHAVIORS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN MUANG KANCHANABURI DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE
พระกิตติสุวัฒนาภรณ (บุญเพิ่ม ดอนเจดีย), ผศ.ดร.นิศารัตน ศิลปเดช, ดร.นิธิภัทร บาลศิริ


 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 13:20:28 แก้ไชวันที่ : 2015-01-26 09:55:10