วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

ดาวน์โหลดวารสารวิชาการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

บทความรับเชิญ

รำลึก 73 ปี ญี่ปุ่นบุกไทย 
วรวุธ สุวรรณ


 

บทความวิจัย

ประสิทธิผลการจัดการบรรษัทบริบาลต่อชุมชนโดยโรงแรมขนาดเล็กในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
AN EFFECTIVENESS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTAION TOWAED COMMUNITIES ATTACHED TO HUAHIN SUBDISTRICT PRACHUAB KIRIKHAN PROVINCE; SMALL AND MEDIUM HOTEL IN HUAHIN DISTRICT 
พัชรดา รัดเกล้า


ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนแท็บเล็ต เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ร่วมกับวิธีการสอนตามรูปแบบซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
THE RESULTS OF USING COMPUTER – BASED LESSONS ON TABLET WITH ADDITION, SUBTRACTION, AND INTEGER TOGETHER BY CIPPA MODEL FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 
สุจิตรา ปุราชโก


การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเรื่อง “คำพิพากษา” 
AN ANALITICAL STUDY OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION PROCESS OF THE STORY “THE JUDGEMENT” 
จารุตา ทิศาวงศ์


แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน: อาหารและสมุนไพร 
Market Plans of Community Product: Food and Herbs 
บรรจบพร อินดี


แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
Sustainable Path for the Developments in Nong Namsai Community, Tambol Rangbua, Amphur Chombueng, Ratchaburi 
วรลักษณ์ ทองประยูร


การเปรียบเทียบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
A Comparative Study on the Needs of Learners and Local Communities towards Educational Curricula of Kanchanaburi Rajabhat University. 
มาลินี คำเครือ


ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน: อาหารและสมุนไพร 
The Marketing for Community Product: Food and Herbs 
มัทนียา พิทักษ์ชูโชค


การสืบสานวัฒนธรรมการกินของกระเหรี่ยงโปบ้านทิพุเย 
The culture of eating Karen Ban Thipuye Steiner. 
นพรัตน์ ไชยชนะ


 

ารพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณของคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบล 
THE BUDGET MANAGEMENTPOTENTIALDEVELOPEMENT OFTHESUBDISTRICTELECTRICAL WATER PUMPING STATIONS,EXECUTIVE COMMITTEE 
พิชัย ส่องเสนา


 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 13:21:14 แก้ไชวันที่ : 2015-01-26 09:46:42