วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง ความเป็นมา

ความเป็นมา

     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวารสารทางวิชาการที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เริ่มแรกมหาวิทยาลัย ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวารสารวิชาการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยครู เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นเนื้อหาวิชาการทาง สังคมศาสตร์ การกำหนดวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงกำหนดขอบเขตของวารสารเป็นวารสารทางกลุ่มสังคมศาสตร์ หมายรวมไปถึง เนื้อหาครอบคลุม หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบด้วยสาขาวิชาที่ครอบคลุมอยู่ตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย การก่อตั้งครั้งแรกมีโครงสร้างมาจากแนวการเขียน ผลงานวิชาการ เอกสารวิชาการ ในระยะแรกอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านบัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาได้แยกงานวารสารออกจากบัณฑิตวิทยาลัย และออกวารวิชาการเล่มแรก ปีที่1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 ต่อมาได้แยกงานวารสารออกจากบัณฑิตวิทยาลัยให้มาอยู่ในความดูและและบริหาร งานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการนำวารสารเข้าประเมินคุณภาพวารสารรองรับการเข้าสู่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนระบบไปควบคู่กันกับการเตรียมการเข้าสู่ฐาน TCI โดยการรับส่งบทความทางออนไลน์ จากหน้าเว็บไซด์ของหมาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ที่ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกำหนดมีการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 ทางมหาวิทยาลัยได้สมัตรเข้าสู่การ ประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 นี้ ทางคณะผู้จัดทำวารสารจะพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมรวมบทความวิชาที่คุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ทางวิชาการยิ่งยิ่่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่และการนำเสนอบทความคุณภาพและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีด้านสังคมศาสตร์ไปใช้ในพัฒนาและสร้างองค์ความรู้

 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์

 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ  อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

 

นโยบาย

  บทความที่เสนอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นบทความที่เสนอถึงความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้และมีทฤษฏีประกอบสนับสนุนอย่างเพียงพอ หรือเป็นบทความทางวิชาการที่หน้าสนใจมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิจัย โดยผู้เขียนเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงเอง

 

กำหนดการเผยแพร่

  ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

 

การเผยแพร่

  มอบให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ

 

สถานที่ติดต่อ

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง

  จังหวัดกาญจนบุรี 71190

  โทรศัพท์ 034 633 227 ต่อ 140, 034 534 030

  โทรสาร 034 534 030

  online : http://www.kru.ac.th/journal

 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 11:09:11 แก้ไชวันที่ : 2015-01-30 14:47:57