วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง คณะผู้จัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

   ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร
   (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

บรรณาธิการ

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี        มหาวิทยาลัยสยาม

  ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน                    มหาวิทยาอุบลราชธานี

  ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์  ขจรศิลป์                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ศาสตราจารย์ ชวน  เพชรแก้ว                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

  รองศาสตราจารย์ ดร.วาณี  ชัยวัฒนาสิน            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คณะกรรมการบริหารวารสาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  สุขชาวนา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  รักษาเพชร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธง  บุณเรื่อง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์

  นายสมโภชน์  สุขชาวนา

 

ฝ่ายจัดการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล

  นางเบญจา  มาเจริญ

  นายสมโภชน์  สุขชาวนา

  นางสาวสำอางค์  ชูศรี

  นายเรวัตะ  กิจจานุลักษ์

  นางปัทมา  ชคัตตรัย

  นางวันวิสา  ใบบัว

  นางสาวปฑิตตา  บุญอินทร์

  นางสุนันทา  แก้วสอาด

 

 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-23 11:33:30 แก้ไชวันที่ : 2017-07-01 20:19:11