วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Menu


  เรื่อง กำหนดการรับพิจารณาบทความ

การรับพิจารณาบทความ


1.    การรับบทความวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรับบทความ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถเข้า โดยการติดต่อทาง เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย และ คลิก ที่รูปภาพวารสารด้านขวามือล่างสุด หรือ อีกวิธีหนึ่ง คือ  Online Journal System (OJS) http : //www.kru.ac.th/journal


2.    คลิก ข้อความทางด้านซ้าย เลือก  การส่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 


3.    กำหนดการรับบทความมี 2 ช่วงเวลา สัมพันธ์กับการออกวารสารฯ 2 ฉบับ  คือ
       ฉบับที่ 1 การเปิดระบบเพื่อส่งบทความเริ่มระหว่าง เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน
       ฉบับที่ 2 การเปิดระบบส่งบทความเริ่มระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม
       หมายเหตุ อาจมีการปิดระบบเร็วกว่าเดิมหากมีวารสารครบถ้วน พร้อมตีพิมพ์แล้ว

4.    การรับบทความ ทางฝ่ายจัดทำวารสารจะรับบทความจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และจากบุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และ บทความรับเชิญ


5.    ผู้ส่งบทความ ผู้ส่งจะต้องกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน และกดยืนยัน ระบบจะสำเนาข้อมูลเปิดให้ส่ง ไฟล์เอกสาร โดยจะต้องUpload File บันทึกชื่อไฟล์จะต้องเป็น ภาษาอังกฤษ.doc ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 97-2003 เท่านั้น


6.    ผู้ส่งบทความ พิมพ์ สำเนายืนยันการส่งบทความ โดยจะมีลำดับเลขที่ รับบทความไว้เป็นหลักฐาน


7.    ชำระค่าธรรมเนียม การลงวารสาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี บัญชีเลขที่  713-0-6-3225-9 ชื่อบัญชี “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี”
พร้อมส่งเอกสารการโอนเงิน  และ แผ่น ซีดี (CD) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 70 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี - ไทรโยค ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี 71190.
       หมายเหตุ หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมวารสาร ให้กับผู้ส่งบทความ


8.    หลังจากฝ่ายจัดการได้รับบทความแล้วจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เป็นผู้อ่าน และพิจารณาบทความวิชาการ  


9.    บทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบโดยผู้ทรง คุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ฝ่ายจัดการวารสารจะแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อเจ้าของบทความได้แก้ไขถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการเท่านั้น จึงจะนำมาตีพิมพ์ลงในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่ก่อให้เกิดคุณภาพทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ หลังจากการตีพิมพ์แล้วเสร็จท่านจะได้รับวารสาร จำนวน 1 ฉบับ

 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ /ฝ่ายจัดการวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทร. 034-633-227 ต่อ 140    โทรสาร 034-534-030.

 

ผู้เขียน : pr วันที่ :2015-08-10 15:37:40 แก้ไชวันที่ : 2015-08-10 15:39:08