ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้เช่าร้านค้า (ลดค่าเทอม 10% และ งดค่าเช่าร้านค้า )
เกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าประกวดในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคกลาง ( 3 เม.ย.64 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (1เม.ย.64)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (17มี.ค.64)
ประชุมแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทางด้าน วิสาหกิจชุมชน (9มี.ค.64)
วิศวกรสังคม เข้าร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ไผ่" (6มี.ค.64)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ MOU กับหน่วยงานภายใต้โครงการ U2T (10 ก.พ.64)

  ทั้งหมด 47 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 234  หน้าถัดไป>>

 

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (22มี.ค.64)

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันนี้ (22 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ที่แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแต่ยังคงสามารถทำหน้าที่ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเข้าพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จำนวน 14 โครงการหลัก 35 โครงการย่อย ในพื้นที่ 33 หมู่บ้าน 82 โรงเรียน และเกิดภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 25 ภาคีเครือข่าย

สำหรับปีงบประมาณ 2564 มีโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และการสร้างความรักสามัคคีของชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และมหาวิทยาลัยในการปลุกพลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

นอกจากนี้ องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนักศึกษาในกิจกรรม “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับนักศึกษา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมบ่มเพาะ soft skill ที่สำคัญให้กับเยาวชน อาทิ การแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ความรู้สึก / การยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา / และการรู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต เป็นต้น

 

และในบ่ายวันเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าหารือเป็นการส่วนตัวถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรมวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นเหมือนห้องเรียน โดยมีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำแต่ไม่ชี้นำ

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสาร www.kru.ac.th

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.3456323091139694


ผู้เขียน :pr วันที่ :2021-03-29 10:34:02 แก้ไขวันที่ :


500x500