มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU

   1. แต่งกายตามระเบียบและเหมาะสมกับสถานภาพของนักศึกษา

   2. ใช้วาจาสุภาพ ปฏิบัติตนถูกต้องตามกาละเทศะ

   3. แสดงความเคารพอาจารย์ด้วยการไหว้

   4. เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง

   5. ไม่ทุจริตการสอบ

   6. เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด

   7. ร่วมทำบุญหรือบริจาคทรัพย์สิ่งของหรือแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างน้อยปีละครั้ง

   8. บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือมีส่วนรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

   9. ร่วมดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

  10. ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความจงรักภักดี