มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการปีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “Green KRU” (KRU เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) (2-4 ก.ค. 62)
 • เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 • พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ( 8 ก.ค.62)
 • มรภ.กาญจนบุรี รับมอบการเป็นเจ้าภาพWUNCAครั้งที่40 (26มิ.ย.62)
 • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (24มิ.ย.62)
 • โครงการ "สานฝันวัยใส" เพื่อแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (22 มิ.ย.62)
 • พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (19มิ.ย.62)
 • ภาพบรรยากาศการตรวจเครื่องแต่งกายของบัณฑิต 19 มิ.ย.62
 • สัมภาษณ์ในรายการ Rajabhat Daily ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 19 มิ.ย.62
 • แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
 • การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
 • ม.ราชภัฏกาญจน์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย(14 มิ.ย.62)
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ( 12 มิ.ย. 62)
 • ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platfromในโครงการ KRU Smart University 4.0
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังทีม พัฒนาคุณภาพ เพื่อบริการที่เป็นเลิศ (5มิ.ย.62)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษา (23-24 พ.ค. 62)
 • มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์(23พ.ค.62)
 • พิธีงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี
 • "KRU รู้ตน ลดเลี่ยง ลดโรค ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิต”
 • ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 5/2562(7พ.ค.62)
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสา (3พ.ค.62)
 • ประชุมกำหนดผลงานเพื่อเป็นประกอบการต่อสัญญา มหาวิทยาลัยฯ(29เม.ย62))
 • พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 62)
 • ภาพ ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 (19 เม.ย. 62)
 • ภาพ การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน (9 เม.ย. 62)
 • ภาพ กิจกรรมระดมทุนภายในมหาวิทยาลัย โครงการล้านก้าว (4 เม.ย. 62)
 • เปิดบ้านรักษ์ไทย รักษ์วัฒนธรรม (3 เม.ย. 62)
 • ภาพ ประชุมโครงการ SEA - Teacher Project (28 - 29 มี.ค. 62)
 • โครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ITA – KRU Ambassador 2019 (29 มี.ค. 62)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ
 • ภาพ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษา (20 ก.พ. 62)
 • ภาพ ทำบุญเนื่องในครบรอบวันราชภัฏ (14 ก.พ. 62)
 • รณรงค์ KRU รวมใจ ลดโรคภัย ลดฝุ่นควัน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมต.ท้าวอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 • โครงการทบทวนแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 2 (28 ม.ค. 62)
 • ภาพ โครงการทบทวนแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 (24 ม.ค. 62)
 • พิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน “ยุทธหัตถี” (18 ม.ค. 62)
 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 62)
 • ภาพ ทำบุญปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2019 (9 ม.ค. 62)
 • งานสังสรรค์ครอบครัว KRU 2019 (9 ม.ค. 62)
 • ภาพ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ @2019 (4 ม.ค. 62)
 • ภาพ การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ม.ค. 62)
 • ภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรม KRU Cool (22-23 ธ.ค. 61)
 • ภาพ สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ธ.ค. 61)
 • การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (14 ธ.ค. 61)
 • ภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา (29 พ.ย. 61)
 • ภาพ กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561 (21 พ.ย. 61)
 • ภาพ พิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดหนองตะโก (18 พ.ย. 61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) (12 พ.ย. 61)
 • ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค (2 พ.ย. 61)
 •