มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU


 • มรภ.กาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรม "อพม.หัวใจผู้ให้" (23 ก.ย.63)
 • การสัมมนา เรื่อง “สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” (22 ก.ย.63)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (21 ก.ย.63)
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (18ก.ย.63)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน“Curriculum and Learning Outcome” (18 ก.ย. 63)
 • มรภ.กาญจนบุรีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมการศึกษา โครงการพี่เลี้ยง ( 17 ก.ย. 63 )
 • มรภ.กาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 12
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา" มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน " (14ก.ย.63)
 • การประกวดดาว - เดือน ประจำปี 2563 (9ก.ย.63)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ด้านการศึกษา ปี 2563 (12-14 ก.ย.63)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนการสอน” (12-13ก.ย.63)
 • เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (11ก.ย.63)
 • การลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และ การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง และการประเมินสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (2 ก.ย. 63)
 • พิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยโค้ดดิ้ง
 • มรภ.กาญจนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสพม.เขต 8 (28 ส.ค. 63)
 • ประชุมดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและแนะแนวเชิงรุก ประจำปี 2564
 • งานประชุมสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (27 ส.ค. 63)
 • การประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ครั้งที่ 1 (25 ส.ค. 63)
 • “ไทรโยค เมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา” (22-23ส.ค.63)
 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) 20 ส.ค. 63
 • มรภ.กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (19 ส.ค. 63)
 • พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 18 ส.ค.2563
 • ครุศาสตร์วิชาการและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกาญจนบุรี (17-19ส.ค.63)
 • พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (11ส.ค.63)
 • บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(7ส.ค.63)
 • พิธีไหว้ครู ครอบครู โขน – ละคร ดนตรีไทย ศิลปะและครูช่าง(6ส.ค.63)
 • บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง(6ส.ค.63)
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ก.ค. 63)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”(23ก.ค.63)
 • พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 • บริการวิชาการ​ เสริมสร้างทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิต​ของ​ชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนให้เข้มแข็ง​และ​ยั่งยืน(21ก.ค.63)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21-22ก.ค.63)
 • พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า (18ก.ค.63)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จับมือ ภาคเอกชนเพื่อยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (17ก.ค.63)
 • ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพิธีมอบรางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (17ก.ค.63)
 • บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (16ก.ค.63)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชตามหลักการเกษตรปลอดภัย (14ก.ค.63)
 • จัดกิจกรรมการสร้างทักษะพื้นฐานเชื่อมโยงการสร้างอาชีพและการศึกษาต่อให้นักเรียน (13-14ก.ค.63)
 • มรภ.กาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (9-10ก.ค.63)
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563(11ก.ค.63)
 • โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (16-17ก.ค.63)
 • โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (2-3ก.ค.63)
 • โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (1ก.ค.63)
 • มรภ.กาญจนบุรีจับมือกับสพม.เขต 8 รุกด้านการจัดการศึกษา (25-27 มิ.ย.63)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (23-24มิ.ย.63)
 • ฐมนิเทศนักศึกษาและทำสัญญา ของนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รุ่นที่ 1(22มิ.ย.63)
 • นิเทศและตรวจเยี่ยมพูดคุยหาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษาในท้องถิ่น (18 มิ.ย.63)
 • ประชุมวางแผนงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (15มิ.ย.63)
 • ม.ราชภัฏกาญจน์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (15มิ.ย.63)
 • โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (8มิ.ย.63)
 •