มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
 • งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 (8เม.ย.64)
 • โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7เม.ย.64)
 • โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)
 • สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคกลาง ( 3 เม.ย.64 )
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (1เม.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
 • เปิดโลกกิจกรรมทางวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ (24 มี.ค. 64)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักสถาบัน” (23-24 มี.ค.64)
 • องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (22มี.ค.64)
 • โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี (20-21มี.ค64)
 • โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (20-21มี.ค.64)
 • โครงการการจัดทำระบบกลไก แผนการดำเนินการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น(19มี.ค.64)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพฯ (12มี.ค.64)
 • พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (8มี.ค.64)
 • กิจกรรม“รู้ทันสถานการณ์ ณ ทวาย ไปกับศูนย์อาเซียน KRU” (23ก.พ.64)
 • พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563-2564 (24 ก.พ. 64)
 • KRUBIจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำสีย้อมจากธรรรมชาติ(23ก.พ.64)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 5 ปี (18 ก.พ. 64)
 • มรภ.กาญจนบุรีจับมือ ออมสิน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ จัดตลาดนัดสินค้า ( 16 ก.พ. 64 )
 • เลขา รมว.อว.ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (15ก.พ.64)
 • คณะวิทยาศาสตร์ฯ MOU กับหน่วยงานภายใต้โครงการ U2T (10 ก.พ.64)
 • “วิศวกรสังคม KRU รุ่น 2” (6-7ก.พ.64)
 • สอบคัดเลือกประเภททุนเพชรราชภัฎ (6 ก.พ. 64)
 • ประชุม Online Series ตอนที่ 1 Live U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (1ก.พ.64)
 • กิจกรรมส่งมอบสุขปีใหม่ 2564 (28ม.ค.64)
 • 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 (26 ม.ค. 64)
 • อธิการบดีมอบนโยบายกับผู้ดูแลโครงการยกระดับเศรษฐกิจ (25ม.ค.64)
 • การประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 • ม.ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี(18ม.ค.64)
 • สัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.กาญจนบุรี
 • ประมงจังหวัดสนับสนุนสัตว์น้ำจืด (13 ม.ค.64)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมมอบ เครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย (6ม.ค.64)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีร่วมมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ (5ม.ค.64)
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (29ธ.ค.63)
 • มรภ.กาญจนบุรี สัมภาษณ์สดรายการ “รวมใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” (28ธ.ค.63)
 • การแข่งขันกีฬาพ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ครั้งที่ 42 (17-18ธ.ค.63)
 • มรภ. กาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และลงนามบันทึกความร่วมมือ (21ธ.ค.63)
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 10 (3-4 ธ.ค.63)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา กับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์” (3 ธ.ค.63)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปี 5 (พ.ศ.2565-2569) (26-27พ.ย.63)
 • มรภ.กาญจนบุรี จับมือ สพม.8 ยกระดับงานเครือข่ายทางวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 • ประชุมการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค (16พ.ย.63)
 • งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (สพม.8) ครั้งที่ 1
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
 •