มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU    หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

         สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา