มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU    หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

         สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา