มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU

    สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามหลักแห่งการบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนี้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งจะขอกล่าวถึงส่วนที่สำคัญ ๒ ประการ คือ


๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
๒. อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

 

 


 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี