มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU

     สภาวิชาการเป็นองค์คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี (๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจาสภาวิชาการเป็นองค์คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้


(๑) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี
(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหาร คือ คณาจารย์ประจำคณะ คณะละ ๑ คน
(๓) กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจำนวน
เท่ากับกรรมการตาม (๒) ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยคำแนะนำของอธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการมีวาระ คราวละ ๒ ปี จะดำรงตำแหน่งเกิน ๒ วาระมิได้