มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRUประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศคณะกรรมการสรรหาเรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ฉบับที่ 15
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ฉบับที่ 14
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 13
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 12
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 10
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (ระดับสถาบัน)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ฉบับที่ 7
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 15 )
ประกาศ เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕64 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและ สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
รายชื่อนศ. กศ.บป. รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 คืน
รับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ทั้งหมด 91 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>