มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRUประกาศมหาวิทยาลัย

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
รายชื่อนศ. กศ.บป. รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 คืน
รับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มาตราการปรับลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
มาตรการมหาวิทยาลัยในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด
อัตราค่าลงทะเบียนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สรรหาเป็น กรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
แบบเสนอชื่อ/การแสดงความยินยอม ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกให้เป็นผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศ การสรรหาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในพิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แจ้งความประสงค์ในการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสรรหาผู้จำหน่ายอาหาร ณ ร้านอาหารคิ้วนาง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสรรหาผู้จำหน่ายอาหาร ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้จำหน่ายอาหาร ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษาฯ
ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ณ ร้านอาหารคิ้วนาง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ณ ร้านอาหารแพรวพลอย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการบริหารสัญญายืมเงินและการส่งคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรั
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายด้านบริการวิชาการเชิงพื้นที่ (Area Base)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตรา การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
Notification of Kanchanaburi Rajabhat University on Integrity and Transparency Policy
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การดำเนินภารกิจที่ก่อให้เกิดรายได้และการใช้จ่ายเงินจากการให้บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรจัดการความรู้(Knowledge Management)
ขยายเวลาการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  ทั้งหมด 55 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>