มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRUประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕64 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและ สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
รายชื่อนศ. กศ.บป. รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 คืน
รับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มาตราการปรับลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
มาตรการมหาวิทยาลัยในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด
อัตราค่าลงทะเบียนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สรรหาเป็น กรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
แบบเสนอชื่อ/การแสดงความยินยอม ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกให้เป็นผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศ การสรรหาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในพิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แจ้งความประสงค์ในการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสรรหาผู้จำหน่ายอาหาร ณ ร้านอาหารคิ้วนาง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสรรหาผู้จำหน่ายอาหาร ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้จำหน่ายอาหาร ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษาฯ
ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ณ ร้านอาหารคิ้วนาง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ณ ร้านอาหารแพรวพลอย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  ทั้งหมด 69 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>