มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU 

 

 
 


   คณะครุศาสตร์ แนะนำคณะ         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ แนะนำคณะ         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

   คณะวิทยาการจัดการ แนะนำคณะ         หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะนำคณะ         หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะนำคณะ         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม