มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU 

 

 
 
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

         สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

         สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา       >> ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร

 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

         สาขาวิชาการจัดการ