มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU 

 

 
 
    หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

         สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา