มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRUคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์
 
 
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
สำนักงานจัดการผลประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เครือข่าย สมศ.ฯ
ศูนย์อาเซียน
ศูนย์รับข้อร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
ศิลาลัย (Silalai Place)
งานพัสดุ
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารการคลัง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน