มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery             เสวนาตลาดนัดดนตรี วรรณกรรม ศิลปะ (16 พ.ย.59)

 

          เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดเสวนาตลาดนัดดนตรี วรรณกรรม ศิลปะ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วิทยากรโดย  คุณชินวัฒน์  ตั้งสุทธิจิต  เสวนาหัวข้อ  "ตัวตนของสุนทรภู่ในวันนี้  อาลักษณ์เจ้าจักรวาล" และ "อาเซียนภิวัตน์  รากร่วมวัฒนธรรม"