มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี ได้จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7“เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The 7th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy A Variety of Ethnic Heritage ณ  อาคารเรียนรวมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ รักร้อย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดงาน และดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้

      การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์”The 7th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy A Variety of Ethnic Herit เกิดขึ้นจากความตกลงร่วมกันของเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 15 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมถึงเครือข่ายต่างประเทศทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นเวทีของการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา อีกทั้งส่งเสริมการนำผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

          สำหรับเครือข่ายการจัดงานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยา ลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี นอกจากนี้ทั้ง 15 มหาวิทยาลัย ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ซึ่งรายละเอียดแห่งความร่วมมือให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยทั้งสิบห้ามหาวิทยาลัยจะได้ประสานงานกันต่อไป

          ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศและประเทศไทย การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral) และ โปสเตอร์ (Poster) ในประเด็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและชายแดน การลงนามแสดงความร่วมมือของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยของเครือข่าย การแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย และการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒน ธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี