มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery         ม.ราชภักกาญจน์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 15 แห่ง (16กพ60)    

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี จัดงานเลี้ยงต้อนรับ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 15 แห่ง ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการต้อนรับและขอบคุณเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ จากนั้นได้รับชมการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย 1.การแสดงระบำดาหลามาลีศรีเมืองตรัง     จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2.การแสดงระบำทวารวดี   จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3.การแสดงรำโนห์รา จาก มหาวิทยา ลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  4.การแสดงศิลปะป้องกันตัว  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5.การแสดงรำตง มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี 6.การแสดงรำเหย่ย มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี

           สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์”The 7th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy A Variety of Ethnic Herit เกิดขึ้นจากความตกลงร่วมกันของเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 15 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒน ธรรม การวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมถึงเครือข่ายต่างประเทศทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นเวทีของการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา อีกทั้งส่งเสริมการนำผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป