มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery       (วันนี้) 4 กรกฏาคม 2560 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม "หล่อเทียนพรรษา" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2560  ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำหรับกิจกรรม "หล่อเทียนพรรษา" มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไป