มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ร่วมกับทางจังหวัดกาญจนบุรี จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระเมรุจำลอง สวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

     ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไปร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยจะเปิดให้เข้าชมในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 นิทรรศการมีการแสดงเนื้อหา ทั้งหมด 6 ส่วน ประกอบด้วย

      ส่วนที่ 1 พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันพระราชสมภพจนถึงวันเสด็จสวรรคต

      ส่วนที่ 2 พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 ครั้ง และห้วงเวลาการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

      ส่วนที่ 3 โครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย การสร้างฝายจำลอง โดยเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อสืบสานปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

      ส่วนที่ 4 นิทรรศการมีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง จำลองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่สร้างความเจริญงอกงามให้กับประเทศไทย

      ส่วนที่ 5 พระอัจฉริยภาพด้านฝีมือช่าง จัดแสดงเรือใบมดที่ถอดแบบมาจากเรือใบมดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแข่งขันเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และทรงได้รับรางวัลเหรียญทอง ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเป็นตัวอย่างอันดีงามต่อประชาชนที่พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาของชาติ

      และส่วนที่ 6 พระอัจฉริยภาพด้านศิลปิน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแยก และเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆอย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯถวายราชสมัญญา “อัครศิลปิน”

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี