มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร บุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น3

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ที่ดีในการปฏิบัติงาน การสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและสามารถนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ในด้านการดำเนินงานทะเบียนและประมวลผลงานแผนการเรียน งานพัฒนาหลักสูตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป และงานประกันคุณภาพ