มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2561  ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประชุม C-IQA ครั้งที่  1/2561 หรือการประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยไทย สู่อนาคตที่ท้าทาย โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมได้เข้าใจกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคตต้องเตรียมตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การประชุมได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยภาคกลาง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัย

สยาม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  สถาบัน

กันตนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  มหาวิทยาลัยทองสุข  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  วิทยาลัยแสงธรรม  สถาบันอาศรมศิลป์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยภาคกลางได้ประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีความแตกต่างในอัตลักษณ์และบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย และให้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักการ ศกอ. และช่วยในการจัดคุณภาพการศึกษาให้เป็นในทิศทางเดียวกันต่อไป