มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ผู้ช่วยอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดความ ยั่งยืน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนาเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันในแนวทางการพัฒนาชุมชน รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ