มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรรู้จัก เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ระบบการทำงานและธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรที่ได้รับเข้ามาใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อหน่วยงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านมาให้ความรู้มุมมองแนวคิดต่างๆ ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ประกอบไปด้วย แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรวิทยากรโดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรวิทยากรโดย ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ เส้นทางความก้าวหน้าในมหาวิทยาลัยวิทยากรโดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี