มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมทั้งอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คุณโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     การลงนามในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมมือผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน