มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานบัณฑิตศึกษา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กำหนด ซึ่งต้องมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ มีการดำเนินการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ภายหลังการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครบวงรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน