มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา โดยการประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล