มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3) วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม เทศบาล ตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

       สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับกิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีวัตถุดิบอยู่ในชุมชนท้องถิ่น สามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างรายได้ใน ครัวเรือน หรือทำเป็นอาชีพได้ การอบรมมีเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เกษตร “การทำแหนมเห็ด และปลาส้ม” อบรมในวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยวิทยากรจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในชุมชนตำบลท้าวอู่ทองเข้าร่วม อบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพ/ข่าว โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี